Photobook 1, Nov. ’68 – July ’70

Category
photoboek